Krav om muntlig deltagelse i skolen

På vegne av alle stille barn og ungdom, deres foreldre som ligger våkne om natten av bekymring og til dere som støtter mangfold.

I mange klasserom rundt om i landet sitter det barn og ungdom som gruer seg og er fulle av redsel fordi de ikke vet når muntlig aktivitet blir krevd av dem. Det er de stille barna, som er like ulike som andre. Et fåtall har selektiv mutisme, altså en diagnose, som gjør at de ikke greier å snakke når de vil. «Ord sitter fast i halsen og hjernen går i frys.» En angst/fobi i dem er sterkere, selv om alt de vil er å prate og være med på lik linje som andre. 

Andre er av typene som er introverte. De liker å tenke godt gjennom hva de sier og er ikke alltid de som vil ta ordet høyt. Noen er flaue og litt sjenerte i klasserommet og synes det er vanskelig å dele kunnskap i plenum. Dette er bare noen få typer for å eksemplifisere for dere.

Felles for de alle, er at de har også mye faglig å bidra med. Likevel sitter disse barna og ungdommene ofte igjen med en følelse av null anerkjennelse. Skolen må være tilrettelagt for alle typer personligheter og det mangfoldet mennesker er. Hvordan kan da krav for å bestå videregående og få studiekompetanse være så mye basert på muntlig deltagelse? Hva tenker dere skjer med disse ungdommene som blir stoppet i utdanningsløpet, fordi de ikke er nok muntlig aktive, til å få en karakter i for eksempel norsk muntlig?

Muntlig aktivitet i timene blir brukt som et parameter på om kunnskap er integrert og jeg kan se poenget om å snakke om det vi har lest, dele tanker og få nye. Likevel mener jeg at en slik muntlig aktivitet og måling av kunnskap kan løses på flere måter, slik at alle stiller med en mulighet til å delta. Verden har mange gode digitale løsninger. Hvorfor brukes ikke disse mer i videregående, som en del av hjelp til «deltagelse»? 

Satt på spissen så er det ingen som krever at en uten bein skal løpe i gymmen for å få bestått utdanningen. På samme måte er det mange som ikke kan være muntlige i klasserommet, men som også ønsker seg en utdanning videre. Jeg krever en mulighet til sunn utvikling for alle mennesketyper i skolen og håper dere vil revurdere disse kravene, som ikke er til fordel eller en mulighet for alle. Som skrevet under utdanning hos regjeringen, sier jeg meg enig og dette må skje nå. «Regjeringen vil realisere et inkluderende kunnskapssamfunn preget av mangfold og samhold. Kunnskap er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet. «

Jeg oppfordrer alle stille stemmer til å sende denne teksten, eller egen tekst til :

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) : 
 postmottak@kd.dep.no 

P.S Vet det finnes mange dyktige lærere, som ser disse barna og tilrettelegger for de. Tusen takk til dere! Men denne saken går mer på hele skolesystemet og hvordan det kan være bedre for alle uten å måtte søke om fritak. Fritak for å være slik man er født. 

Ina Helgesen , Stillebarn.no

Publisert
15/11, 2018

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Requirements for verbal attendance at school

On behalf of all quiet children and youth, your parents who are awake at night of worry and to you who support diversity.

In many classrooms around the country there are children and youth who are dreading and full of fear because they do not know when oral activity is required of them. It’s the quiet kids, who are just as different as others. A few have selective mutism, that is, a diagnosis, which makes them unable to speak when they want. «Words get stuck in the throat and the brain freezes.» An anxiety / phobia in them is stronger, though all they want is to talk and be free to talk to others.

Others are of the types that are introverted. They like to think well through what they say and are not always the ones who want to speak the words out loud. Some are embarrassed and a bit shy in the classroom and find it difficult to share knowledge in plenary. These are just a few types to exemplify for you.

Common to all of them is that they also have a lot of kowledge to contribute with. Nevertheless, these children and adolescents are often left with a sense of zero recognition. The school must be adapted to all types of personalities and the diversity of people. How, then, can requirements to pass higher education and gain study competence be so much based on verbal participation? What do you think happens to these young people who are stopped in the education course, because they are not enough orally active, to get a grade in, for example, Norwegian oral?

Oral activity during lessons is used as a parameter on whether knowledge is integrated and I can see the point of talking about what we have read, sharing thoughts and getting new ones. Nevertheless, I believe that such oral activity and knowledge measurement can be solved in several ways, so that everyone poses with an opportunity to participate. The world has many good digital solutions. Why aren’t these more used in high school, as part of «participation» help?

To say it in other words, no one requires that one without working legs should run in the gym to pass the education. In the same way, there are many who cannot be verbal in the classroom, but who also want a higher education. I demand an opportunity for healthy development for all types of people in school and hope you will reconsider these requirements, which are not possible for everyone. As the goverment says “The government wants to realize an inclusive knowledge society characterized by diversity and cohesion. Knowledge is a source of independence, social mobility, democratic understanding and participation, to succeed in professional life and to participate actively in society throughout life.»

I encourage all silent voices to send this text, or your own text to:

Minister of Education and Integration Jan Tore Sanner (H(Norway)):

  postmottak@kd.dep.no

Or do the same in your country!

P.S Know there are many talented teachers who see these children and treat them right. Thank you so much! But this issue is more about the whole school system and how it can be better for everyone without having to apply for an exemption. Exemption from being born as you are.

Ina Helgesen, Stillebarn.no

Published

15/11, 2018