Lærerens beste råd

Det finnes noen ekstra dyktige lærere, som virkelig evner å se og høre de stille barna. Mye handler om å gi barnet tid og trygghet, for så å utfordre i trygge omgivelser. Her er altså de dyktige lærerne sine beste råd for å kunne hjelpe sjenerte, stille eller bare introverte barn i klasserommet. 

 • Det er veldig viktig at det er en lærer som kjenner eleven godt ,og unngår at det er mange forskjellige lærere inne i klasserommet. Ikke like lett bestandig å få til, men ønskelig.
 • Vær bevisst på hvor i klasserommet barnet sitter. Mange foretrekker en plass bakerst i hjørnet. Ikke for å sluntre unna, men der føler mange at de har bedre oversikt og at ikke alle kan se på dem fra alle kanter.
 • Om barnet ikke prater, lær deg barnets uttrykk og kroppsspråk. Du vil se når barnet ikke er komfortabelt. Kjenn elevens ansiktsuttrykk slik at du kan hjelpe til med å være dens stemme når det er nødvendig.
 • Gå igjennom dagen slik at den er forutsigbar.  Vær strukturert slik at det blir mest mulig forutsigbart i hverdagen.
 • Ta små skritt av gangen og ikke press eleven til noe den ikke ønsker å gjøre.
 • Valg  kan være vanskelig å ta så gjør dette så lett som mulig.
 • Ikke fokuser på eleven for mye. Gå innom og gå igjen, slik at eleven ikke føler at fokuset blir for stort.
 • Selv om det virker som barnet ikke vil snakke med deg, er det viktig at du fortsetter å prate med barnet. Lærere må  samhandle med SM-barn uten å stille direkte spørsmål som krever svar, men de * må * samhandle med barna, uten å forvente svar eller gi tegn til å bli plaget av barnets stillhet. Bruk av jeg lurer på / jeg vedder på spørsmål, unisont med å svare, skriftlig svar eller ikke-verbale svar (f.eks. Alle i klassen har kort med å være enige / uenige i, for å vise som svar på lærerens spørsmål) er avgjørende.
 • Arbeid med korte mål som er mulige å nå og arbeid langsiktig med andre mål.
 • Elevens trygghet i klassen har alt å si for hvilke mål man kan nå. Le og tøys slik som med andre elever, og la den føle seg som en av klassen.
 • Medelever er en god ressurs i dette arbeidet.
 • Å være muntlig aktiv i timen, rekke opp hånden og vise hva man kan foran alle, er en utfordring for mange, og blir sett på som noe man må gjøre. Heldigvis er det andre måter å vise sin kunnskap og sitt engasjement. Man kan like gjerne tegne, skrive og jobbe sammen i par. Mange introverte liker å tenke godt gjennom hva de sier, gi derfor rom for det. Er det et spørsmål du vil barna skal dele i fellesskap, gi de f.eks et minutt til å tenke på det, gå deretter sammen to og to. Det er lettere å dele på tomannshånd og etter to har snakket sammen kan det kanskje være lettere å dele det sammen med resten av klassen. 
 • Digital læring kan gi de stille barna mange flere muligheter til deltakelse på skolen. Om man skal teste leseferdighetene kan eleven lese inn på tape hjemme i fred og ro, eller man kan spille inn noe på video på forhånd etc. Så kan eleven også bestemme om det skal spilles av for klassen eller kun læreren også, uavhengig av poenget med oppgaven. 
 • Vær tålmodig. 

Barn som av mange ulike årsaker er stille i klasserommet, har som oftest mye å bidra med og de kan være like engasjerte og lærevillige, som ho som alltid rekker opp hånden. I klasserommet må man ta hensyn til ulike typer personligheter og måter å lære på. Vær en lærer som ser disse og som viser at det ikke er kun en form alle skal passe inn i. Da vil mange barn blomstre og vi går ikke glipp av alt det kreative og de dype tankene mange sitter inne med. Så igjen, vær tålmodig. 

Publisert
07/11, 2018

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Teacher’s best advice

There are some extra talented teachers, who really are able to see and hear the quiet children. Much is about giving the child time and security, and then challenging them in a safe environment. So here are the best tips from teachers to help shy, quiet or just introverted children in the classroom.

 • It is very important that there is a teacher who knows the student well. Avoid many different teachers in the classroom. Not as easy to do, but desirable.
 • Be aware of where the child is sitting in the classroom. Many people prefer a space in the back corner. Not to slip away, but many feel that they have a better overview and that not everyone can look at them from all sides. Eases a bit of stress.
 • If the child does not speak, learn the child’s expressions and body language. You will see when the child is not comfortable. Know the student’s facial expressions so that you can help be their voice when needed.
 • Go through the day so that it is predictable. Be structured.

 • Take small steps. Do not pressure the student into something they do not want to do.

 • Choices can be difficult to make so make this as easy as possible.

 • Don’t focus on the student too much, so the student doesn’t feel the focus is getting overwhelming. But stop by their desk occasionally.

 • Work with short term goals that are achievable and work long term with other goals.

 • The student’s confidence in the class has everything to say for what goals one can achieve. Laugh and make jokes like you do with other students, and make them feel like a part of the group i class.

 • Fellow pupils are a good resource in this work.

 • Being verbally active in class, raising your hand and showing what you can in front of everyone is a challenge for many, and it is expected of you. Fortunately, there are other ways to show their knowledge and commitment. You can just as well draw, write and work together in pairs. Many introverts like to think well through what they say, so make room for it. If it is a question you want the children to share together, give them a minute to think about it, then go two and two together. It is easier to share in smal groups and after two people have talked together it may be easier to share it with the rest of the class.

 • Digital learning can give the quiet children many more opportunities to use in school. If you are going to test their reading skills, the student can read on tape at home in peace and quiet, or you can record something on video in advance etc. Then the student can also decide whether it should be played for the class or only the teacher, regardless of the point of task.

 • Please be patient.

Children who, for a variety of reasons, are quiet in the classroom, usually have a lot to contribute with and they can be just as committed and willing to learn as they who always speak up. In the classroom, different types of personalities and ways of learning must be taken into account. Be a teacher who sees these different personalities and them this is not just a cookie cutter world. Then many children will flourish and we will not miss out on all the creative and deep thoughts many are holding on to inside. Then again, be patient.

Published

07/11, 2018