Er det rom for ladetid?

I barnhagen og i skolen er det mange områder som er tilpasset mer ekstroverte barn. Har dere tenkt gjennom hvordan rommet oppleves for de som er mer introverte eller sensitive? Hva kan vi gjøre for å unngå overstimulerte barn?

Introverte og sensitive henter ny energi når de får en pause og kan være litt alene. Av erfaring vet jeg at når disse barna slutter å sove lur i barnehagen, får de det veldig tøft utover dagen og tar det spesielt ut hjemme. De blir overstimulerte og kan fort eksplodere fordi det rett og slett blir for mange inntrykk de ikke har fått bearbeidet. Toleransevinduet er en god modell for å illustrere hvordan dette fungerer, begrepet refererer til det spennet av aktivering som er optimalt for et individ – ikke for høyt og ikke for lavt (Siegel, 2012). Når man er i balanse er man innenfor toleransevinduet, kommer man over kan det gi utslag av hyperaktivitet og havner man under blir barnet mer apatisk, går i frys. Man kan si at mange sensitive og introverte kan ha et smalere toleransevindu, og må derfor ha alenetid, slik at barnet kan holde seg innenfor sitt toleransevindu. Altså for en sunn utvikling, hvor barnet kan lære og utforske, må det holde seg innenfor sitt toleransevindu. For barn som ikke kan regulere dette selv, må vi voksne legge til rette. Tenk på en baby med et smalt toleransevindu, hvordan omsorgspersonen regulerer og hjelper barnet med nok mat, søvn, kos, hvile osv. Noen eldre barn må også ha hjelp til å regulere dette. 


Figur 1 Toleransevindumodellen (Tilpasset fra Ogden, Minton & Pain, 2006)


Når man har en større forståelse for hvordan ulike mennesker fungerer og henter energi, er det lettere å legge til rette for alle typer. Rammeplan for barnehager(2017) slår også fast viktigheten av hvile.-» Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.»  Det finnes også nyere forskning som viser hvor viktig søvn er for utviklingen av hjernen og hukommelsen.(Les mer her. ) Så tenk dere godt om før dere kutter ut en lur på dagtid. 

Utfordringen blir da hvordan vi kan lage stille soner for barn, som er like naturlige som et puterom til mer aktiv lek. «De rolige sonene bør være like tilgjengelige for barn som andre oppholdssteder, som er tilrettelagt for høyere aktivitetsnivå. Barna må tidlig lære seg at de kan velge fritt hvor de ønsker å oppholde seg.» Aunaas (2018).

Leketelt

På jobb i barnehage har jeg flere ganger observert barn som er flinke til å regulere alenetid selv. Noen trekker seg unna og leker med sitt, andre koser seg med å se i en bok, mens andre finner roen best ute. Mitt første forslag, som er enkelt og billig å få til, er å lage en rolig krok til lesing. Her kan man bruke leketelt, puter, tepper eller store pappesker til «hus». «Lag små kroker med plass til maks. 2-3 barn. Dette kan gjøres ved å sette opp bokhyller eller skjermvegger, slik at små rom skapes. Et bord med et stort teppe over gir også barna følelsen av å være for seg selv.» Aunaas (2018). Vær tydelig og tålmodig ovenfor alle barn når dere introduserer nye områder og hvordan de skal brukes. 

Telt til bruk som lesekrok, stillesone. 

Støydempende produkter og lekehytte

Rommets akustikk må man tenke over, spesielt for sensitive barn – og der man skal ha rolige soner. Myke materialer, tekstiler etc som demper unødvendig støy er lurt. Har man mulighet til å legge noe penger i bruken av rommet, finnes det ulike produkter som er støydempende, alt fra
akustikk skillevegger og til lyddempende lekehytter. Lekehyttene har jeg ikke erfaring med, men skulle gjerne ha testet ut disse, da de så geniale ut. Tenke så gøy å dele inn rommet i flere slike soner til ulik lek. Hvilke barn elsker ikke hytter? (NB! dette er ikke reklame altså! )

Bilde hentet fra Akustikksenter.no

Stillerom / Sanserom

Lag et stillerom/sanserom. Hold lyset dempet/mørkt, og bruk heller små svake lys som gjør at en ser rommet uten så mye mer. Legg madrasser på gulvet, for å oppmuntre til ro og hvile. Vil man ha litt lyd finnes det ulike typer avslappende musikk, søk gjerne på mindfullness. Husk å ikke la musikken bli en ny kilde til støy.

Ulike metoder for å lære å finne roen og håndtere egne reaksjoner og følelser:

Mindfullness

Flere skoler og barnehager praktiserer allerede mindfullness, for å tidlig lære ulike teknikker for å ta vare på sinnet. Det handler om å være bevisst på hvordan man har det og få mer kontroll til å styre egne reaksjoner på det som skjer rundt en.

«Hvis hver 8-åring i verden lærte meditasjon, vil vi eliminere vold fra verden innen en generasjon.» – Dalai Lama-

Utforsksinnet.no sier det er bevist at barn som mediterer får bedre karakterer på skolen. Og denne teknikken har flere positive psykoundervisende og emosjonelle fordeler og implikasjoner. I tillegg til å hjelpe med barnets velferd, forbedrer det også deres konsentrasjon, avslapping, kreativitet og motstandsdyktighet.

I dag hvor barn får mye stimuli fra alle kanter, er det ikke bare særlige sensitive som nyter godt av å finne roen, men dette er positivt for alle. For en enkel innføring ville jeg anbefalt en bok av Eline Snel – Rolig og oppmerksom som en frosk. Hos forkning.no kan dere lese mer om effekten av mindfullness.

Yoga for barn

Å lære barn yoga kan hjelpe de å finne roen og det kan oppleves avslappende. Det fine er at det også er en fysisk aktivitet som ikke er konkurransefremmende, men heller fremmer samarbeid og medfølelse. (Mer om barn og yoga kommer i eget innlegg. )

Foreldre og foresatte som ikke er klar over at deres barn har behov for ladetid og tid alene, bør informeres om hvordan de kan hjelpe barna sine med dette hjemme. Det er ikke alltid lett for foreldre å forstå om de selv er veldig ekstroverte. Minn de på at ettermiddagene og helger ikke bør være for fullbooket, la det være rom for fri. Begynn tidlig med rutiner om ladetid når de kommer hjem. Mange liker for eksempel å være på rommet sitt i fred og kommer ut når de er klare for å være sosiale igjen.

Referanser:

Siegel, D. J. (2012). Developing Mind, Second Edition. New York: Guilford Publications.

Aunaas, Line (2018) Introverte barn i barnehage, skole og SFO(vil du ikke være med og leke?)

Utforsksinnet.no

Ina Helgesen, Stillebarn.no

Publisert
30/12, 2018

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Is it time for charging?

In the kindergarten and school there are many areas that are adapted to more extroverted children. Have you thought about how the room is experienced for those who are more introverted or sensitive? What can we do to avoid overstimulated children?

Introverted and sensitive regain new energy when given a break and may be a bit alone. From experience, I know that when these kids stop sleeping naps in the kindergarten, they get it really tough throughout the day and take it especially out at home. They become overstimulated and can quickly explode because there are simply too many impressions they have not processed. The tolerance window is a good model to illustrate how this works, the term refers to the range of activation that is optimal for an individual – not too high and not too low (Siegel, 2012). When you are in balance you are within the tolerance window, when you come over it can give rise to hyperactivity and if you get under the child becomes more apathetic, freezes. It can be said that many sensitive and introverted can have a narrower tolerance window, and therefore must have breaks so that the child can stay within his tolerance window. Thus, for a healthy development, where the child can learn and explore, it must stay within its tolerance window. For children who cannot regulate this themselves, we adults must make arrangements. Think of a baby with a narrow tolerance window, how the caregiver regulates and helps the child with enough food, sleep, cuddle, rest, etc. Some older children also need help regulating this.

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er toleranse.jpg

When you have a greater understanding of how different people work and derive energy, it is easier to facilitate all types. The norewegian Kindergarten Framework Plan (2017) also states the importance of rest. «Children should have the opportunity to rest,have breaks and relax during kindergarten.» There is also recent research showing how important sleep is for the development of the brain and memory. So think carefully before cutting out a daytime nap.

The challenge then becomes how we can create quiet zones for children, which are as natural as a «pillow room» for more active play. “The quiet zones should be just as accessible to children as other places of residence, which are designed for higher activity levels. Children must learn early on that they can choose freely where they want to stay. ”Aunaas (2018).

Play zones

At work in kindergarten I have several times observed children who are good at regulating loneliness themselves. Some pull away and play by themselves, others enjoy looking in a book, while others find the peace outside. My first suggestion, which is easy and cheap to get, is to make a quiet space for reading. Here you can use play tents, pillows, blankets or large cardboard boxes for «houses». “Make small spaces with room for max. 2-3 children. This can be done by setting up bookshelves or screen walls to create small rooms. A table with a large blanket over, also gives the children the feeling of being alone. ”Aunaas (2018). Be clear and patient to all children as you introduce new areas and how to use them.

Noise-canceling products and playhouse

The room’s acoustics must be considered, especially for sensitive children – and where you should have quiet zones. Soft materials, fabrics etc that dampen unnecessary noise are advisable. If you have the opportunity to put some money into the use of the room, there are various products that are noise-canceling, everything from acoustic partitions and sound-absorbing play cabins. The cabins I have no experience with, but would love to test them, as they looked brilliant. Dividing the room into several zones for different play, are so much fun. What kids don’t love cabins?

Quiet room / Sensory room

Create a sitting room / sensory room. Keep the light dim / dark, and use small dim lights that allow you to see the room without so much more. Lay mattresses on the floor, to encourage rest. If you want a little sound, there are different types of relaxing music, for instance search for mindfullness. Remember not to let the music become a new source of noise.

Different methods for learning how to find peace and deal with your own reactions and feelings:

Mind Fullness

Several schools and kindergartens are already practicing mindfullness, to learn various techniques to take care of the mind early. It’s about being aware of how you feel and getting more control over your own reactions to what’s happening around you.

«If every 8-year-old in the world learned meditation, we would eliminate world violence within a generation.» – Dalai Lama-

Utforsksinnet.no says it is proven that children who meditate get better grades at school. And this technique has several positive psychic teaching and emotional benefits and implications. In addition to helping with the child’s well-being, it also improves their concentration, relaxation, creativity and resilience.

Nowadays when children get a lot of stimuli from all sides, not only are they particularly sensitive to enjoying the tranquility, but this is positive for everyone. For a simple introduction, I would recommend a book by Eline Snel – Quiet and alert as a frog.

Yoga for children

Teaching kids yoga can help them find peace of mind and it can be relaxing. The nice thing is that it is also a physical activity that is not conducive to competition, but rather promotes collaboration and compassion. (More about kids and yoga are in another post.)

Parents and guardians who do not realize that their children need charging time and time alone should be informed about how they can help their children at home. It is not always easy for parents to understand if they themselves are very extroverted. Remind them that afternoons and weekends should not be too fully booked, leave room for no plans and alonetime. Start charging time early when they get home. For example, many people like to be in their room in peace and come out when they are ready to be social again.

References:

Siegel, D. J. (2012). Developing Mind, Second Edition. New York: Guilford Publications.

Aunaas, Line (2018) Introverted children in kindergarten, school and SFO (don’t you want to play?)

Utforsksinnet.no

Ina Helgesen, Stillebarn.no

Published

30/12, 2018