De stille barna skinner på scenen

Skrev av Ina Helgesen

Har du opplevd barn som anses å være stille, til tider stum eller du har kanskje aldri hørt henne snakke, men så plutselig står hun der på scenen og synger med sin stemme foran et stort publikum? Eller kanskje han danser?

Jeg har sett dette flere ganger, også med eget barn og jeg synes det er utrolig fascinerende. Det fyller meg med en enorm stolthet. Det er litt slik at endelig får verden se litt av hva vi som virkelig kjenner deg ser. Ditt kreative lys får skinne for flere. Jeg vet hvilket rikt indre liv du har stille barn, og det er så rørende når du finner mot og bruker din indre stahet til å la det slippe ut til andre. Verden trenger å se dere. Dere trenger å bli sett og hørt.

Svenn Torgersen er professor i klinisk psykologi, gir oss her sitt faglige innspill.
«Det finnes en del mennesker, både voksne og barn, som kan stå på en scene, selv om de er temmelig sjenerte privat. Det betyr ikke at de ikke er engstelige, men det vil andre som ikke er så sjenerte være også.
En grunn kan være at under opptreden er man i en rolle, som den som synger, danser osv. Det er ikke «jeg», det er sangeren, danseren. Det gjør seg særlig gjeldende hvis man har visse talenter, rimelig nok. For noen kan det da være vanskelig i pauser, før og etter forestillingen hvor det blir litt mer løssluppent, ustrukturert og personlig. Men klarer de å være i rollen da også, går det lettere.
Slett ikke alle, ja mange, klarer heller ikke å framtre i roller. Men jeg forstår at det forbauser når man ser kontrasten mellom det private, personlige og det å opptre. Ikke få skuespillere og artister har denne ulikheten i trygghet i det personlige og det profesjonelle. Utfordringen kan bli når det profesjonelle drar seg inn i det private, offentligheten vil ha noe mer enn bare sceneopptreden.
For barnestjernen er ikke alltid friminuttene på skolen så lette. »

I USA går det et talentshow som heter «World of dance», hvor Jennifer Lopez er en av dommerne. Dette klippet er med en jente, som har selektiv mutisme, og hun danser en spesiell dans. Dette må dere se.

Her har samme jenta virkelig bestemt seg for at hun vil si «Hei» til Jennifer Lopez. Man anbefaler jo vanligvis ikke å gjøre et stort nummer ut av det når barnet først snakker. Men dette er jo litt vakkert da.

Mange store artister og musikere har uttalt at de var den stille i familien, eller kanskje er en skikkelig introvert, veldig sjenert og lignende. Pål Waaktaar-Savoy fra selveste A-ha, uttaler selv i boka
«Tårer fra en stein – samtaler fra et arbeid» at han har en form for sosial angst. Her for mer om den saken.

Man trenger ikke alle bli store stjerner altså, men det er fint å høre om og til inspirasjon for å pushe egne grenser. Du som føler du er for stille, du som leser jobbutlysninger hvor de kun søker utadvendte, ikke la det stoppe deg, du kan også oppnå dine drømmer.


«If you can dream it, you can do it.» – Walt Disney quote

……………………………………………………………………………………………………………………………….

When the quiet children shine on stage

Have you experienced children who are considered to be quiet, at times mute or you may never have heard her speak, but then all of a sudden she stands there on the stage singing her voice in front of a large audience? Or maybe he’s dancing?

I have seen this several times, even with my own child and I find it incredibly fascinating. It fills me with immense pride. It’s a bit like that finally the world gets to see a bit of what we who really know you see. Your creative light will shine for more. I know what rich inner life you have quiet children, and it is so touching when you find courage and use your inner stubbornness to let it out to others. The world needs to see you. You need to be seen and heard.

Svenn Torgersen, professor of clinical psychology, gives us his professional input here.

«There are a number of people, both adults and children, who can stand on stage, even though they are rather shy in private. It does not mean that they are not anxious, but others who are not as shy will be too.

One reason may be that during the performance one is in a role, such as the one singing, dancing etc. It is not «I», it is the singer, the dancer. This is especially true if you have certain talents, reasonably enough. For some, it can be difficult during breaks, before and after the performance where it becomes a little more loose, unstructured and personal. But if they manage to be in the role then too, it gets easier.

Not everyone, yes many, is also unable to appear in roles. But I understand that it is astonishing when you see the contrast between the private, the personal and the acting. Not a few actors and artists have this disparity in security in the personal and the professional. The challenge can be when the professional enters the private, the public wants something more than just stage performance.

For the child star, school breaks are not always easy. »

In the United States there is a talent show called «World of dance», where Jennifer Lopez is one of the judges. This clip is with a girl, who has selective mutism, and she dances a special dance. You have to see this. (Scroll up to see video, in the norwegian text)

Here, the same girl has really decided she wants to say «Hi» to Jennifer Lopez. It is usually not recommended to make a big number out of it when the child first speaks. But this is a bit beautiful even so.
(Scroll up to see video, in the norwegian text)

Many great artists and musicians have stated that they were the quietest in the family, or perhaps a real introvert, very shy and similar. Pål Waaktaar-Savoy from the very A-ha, says even in the book

«Tears from a rock – conversations from a work» that he has some form of social anxiety. Here for more on that matter.

You do not all have to be big stars, but it is nice to hear about and inspiration for pushing your own boundaries. You who feel you are too quiet, you who read job information where they only seek outward, do not let it stop you, you can also achieve your dreams.

«If you can dream it, you can do it.» – Walt Disney quote