Det særligt sensitive barn

Anne-Mette Sohn Jensen, Cand. pæd. i pædagogisk psykolog


Anne-Mette Sohn Jensen

Hvis jeg skal beskrive et barn, kan jeg vælge mellem et hav af tillægsord. Smuk, omsorgsfuld, krævende, genert, udadvendt, usikker, udadreagerende eller noget andet. Vi bruger hele tiden ord og beskrivelser til at forstå os selv og andre, og det har vi nok altid gjort. 

I de sidste 100 år har psykologividenskaben interesseret sig mere og mere for fremstillinger af mennesker, og den første, der for alvor forsøgte at ramme mennesket ind med ord var Gordon Allport. Han forstås som grundlæggeren af teorien om personlighedstræk. Han beskrev, hvordan alle har centrale træk, som skaber fundamentet for vores personlighed, og dertil kommer sekundære træk, som til syne i udvalgte situationer. Sidenhen har flere gået i hans fodspor. Op gennem 1960’erne og videre frem fandt forskere frem til, at vores personlighed kan beskrives med bare fem enkle træk: 

  • Åbenhed
  • Samvittighedsfuldhed
  • Ekstroversion
  • Venlighed
  • Neuroticisme

Hvert træk skal ses som en skala fra meget til meget lidt. Altså meget lidt ekstrovert vil være det, vi ofte betegner som introvert. Alle personligheder i verden skal ifølge forskerne forstås som en blanding af alle disse træk. Teorien er valid og gennemprøvet på nærmest alle leder og kanter. 

I løbet af 90’erne introducerede Elaine Aron så, at der var et træk, som gik på tværs af de fem, og som skulle ses som en biologisk faktor på dét at være menneske. Hun kaldte det at være “highly sensitive”, altså særligt sensitiv. Det skulle vise sig at være et begreb, som i løbet af de kommende år blev bredt ud over hele verden. Elsket af dem, som forstår sig selv inden for denne ramme, og hadet af dem, som mener, at vi ikke har brug for flere “diagnoser”. Lad mig slå fast, at det IKKE er en diagnose at være særligt sensitiv. Det er en måde at beskrive mennesker på, men ud fra en forskningsmæssig forståelse med rødder i teori om personlighedstræk, men også ud fra en mere biologisk betragtning. 

Personligt foretrækker jeg at kalde det øget modtagelighed frem for særligt sensitiv, fordi øget modtagelighed bedre forklarer, hvad det handler om. Sensitive børn, unge og voksne har et mere åbent modtageapparat eller et mere fintfølende nervesystem, som reagerer hurtigere ved sanseindtryk. For nogen er det primært lyd, hvor det for andre kan være lys, lugt, taktilt (følesans) eller emotionelt. Og så er der os, hvor det er en kombination af det hele. 

Tager vi lille Otto på seks år, så kan det være, at han har svært ved at have bukser på, der strammer eller strømper med syninger hen over tæerne. I skolen eller børnehaven bliver han overvældet af lyden af mange andre børn, og lugtgener fra de andres madpakker med makrel og æg reagerer han også voldsomt på. Man kan sige, at hans sorteringsfilter af sanseindtryk er mere grovmasket, hvilket betyder, at han ikke kan sortere i de indtryk, som han bombarderes med hele tiden. Og så bliver han træt. 

Faktisk kan man forklare det neurologisk ved, at hjernen overbelastes af informationer. Hjernens funktion er at forsøge at finde hoved og hale i sanseindtryk, og den kan ind i mellem have svært ved at rumme al den lyd, lys, lugt osv, der hele tiden strømmer ind. Reaktionen er, at hjernen bliver overanstrengt, hvilket kan betyde, at krybdyrhjernen tager over, og lille Otto nedsmelter ved enten at løbe væk, kæmpe imod eller at trække sig ind i sig selv. Det er altså en helt naturlig reaktion i hjernen på en situation, som Otto oplever som overvældende på grund af for mange indtryk over tid. 

Kan følges på Facebook her

Det fantastiske ved at være sensitiv og mere modtagelig er til gengæld, at Otto er rigtig god til at vide, hvordan andre har det. Han ved som regel også selv, hvad han har brug for, og øvelsen er at hjælpe ham og andre børn og unge med at give udtryk for deres behov (og respektere, når de siger fra). Ofte har sensitive generelt en veludviklet æstetisk sans og deres forstærkede sanser betyder, at de simpelthen ser mere, smager mere og mærker mere i det hele taget. De mærker virkelig livet på alle måder. 

Vi kan hjælpe børnene ved at lytte til dem. Forstå hvad de har brug for og skabe nogle rammer, så der er plads til pause og fordybelse. Forberedelse er også et godt pædagogisk redskab, ligesom synlig og genkendelig struktur fungerer godt for sensitive børn. Vi må hjælpe dem ved ikke at proppe kalenderen fuld af arrangementer, og lade dem forstå, at det er okay at have brug for pauser i løbet af skoledagen, eller at det er helt normalt at gå ind på værelset, når man kommer hjem fra skole eller børnehave som en måde at få nervesystemet til at falde til ro. Det er vigtigt at respektere, at sensitive børn ikke nødvendigvis kaster sig ud i nye ting, men har brug for at se situationer lidt an. Som om de lige skal tø op. Helt grundlæggende handler det om at se på deres evner og ressourcer, og så tilpasse vores forventninger i overensstemmelse hermed. 

Er det nemt at være sensitiv eller lærer/forældre til et sensitivt barn? Nej, det er det bestemt ikke. Vi må prøve os frem, være til stede i de øjeblikke, som livet udgør. Hele tiden. Øvelsen er også at forstå, at vi er mennesker, der fejler – både de store og de små. Vi prøver alle så godt, vi overhovedet kan. Og nogle dage lykkes det heldigvis.»

Anne-Mette Sohn Jensen, Cand. pæd. i pædagogisk psykologi www.annemettesohn.dk

Forfatter av «Dit sensitive barn -en guide til en bedre hverdag»

……………………………………………………………………………………………………………………………….

The particularly sensitive child

If I have to describe a child, I can choose from a sea of adjectives. Beautiful, caring, demanding, shy, outgoing, insecure, outgoing or anything else. We constantly use words and descriptions to understand ourselves and others, and we have probably always done that.

For the last 100 years, the science of psychology has become more and more interested in the making of people, and the first to seriously try to hit man with words was Gordon Allport. He is understood as the founder of the theory of personality traits. He described how everyone has key traits that form the foundation of our personality, and in addition, secondary traits that appear in selected situations. Since then, several have followed in his footsteps. Throughout the 1960s and beyond, scientists found that our personality can be described with just five simple features:

  • Openness
  • conscientiousness
  • Extraversion
  • Kindness
  • Neuroticism

Each move should be viewed as a scale from very little to very little. So very little extrovert will be what we often refer to as introvert. According to the researchers, all personalities in the world should be understood as a mixture of all these traits. The theory is valid and tested on almost every leader and edge.

During the ’90s, Elaine Aron then introduced that there was a trait that went beyond the five and that should be seen as a biological factor in being human. She called it being «highly sensitive», that is, particularly sensitive. This should prove to be a concept that has become widespread throughout the world over the coming years. Loved by those who understand themselves within this framework, and hated by those who think we don’t need more «diagnoses». Let me state that it is NOT a diagnosis to be particularly sensitive. It is a way of describing people, but based on a research understanding with roots in the theory of personality traits, but also from a more biological point of view.

Personally, I prefer to call it increased susceptibility rather than particularly sensitive, because increased susceptibility better explains what it is about. Sensitive children, adolescents and adults have a more open reception system or a more delicate nervous system, which responds faster to sensory impressions. For some, it is primarily sound, where for others it can be light, odor, tactile (emotional) or emotional. And then there’s us where it’s a combination of it all.

If we take little Otto at the age of six, it may be that he has difficulty wearing pants that tighten or stockings with seams across his toes. In school or kindergarten, he is overwhelmed by the sound of many other children, and he also reacts violently to the odors from the other packets of mackerel and eggs. You could say that his sort filter of sense impressions is more coarse, which means that he cannot sort in the impressions with which he is constantly bombarded. And then he gets tired.

In fact, it can be explained neurologically by the brain being overloaded with information. The brain’s function is to try to find the head and tail in sensory impressions, and in between it can have difficulty accommodating all the sound, light, smell, etc. that constantly flows in. The reaction is that the brain becomes overworked, which can mean that the reptile brain takes over and little Otto melts by either running away, fighting or retreating into himself. It is thus a completely natural reaction in the brain to a situation that Otto experiences as overwhelming due to too many impressions over time.

On the other hand, the great thing about being sensitive and more receptive is that Otto is really good at knowing how others are doing. He usually knows what he needs, too, and the practice is to help him and other children and young people express their needs (and respect when they speak). Often, sensitive people generally have a well-developed aesthetic sense and their enhanced senses mean that they simply see more, taste more and feel more at all. They really sense life in every way.

We can help the children by listening to them. Understand what they need and create some framework so there is room for pause and recess. Preparation is also a good educational tool, just as visible and recognizable structure works well for sensitive children. We have to help them by not stuffing the calendar full of events and letting them understand that it’s okay to need breaks during the school day or that it is perfectly normal to go into the room when coming home from school or kindergarten as a way to calm the nervous system. It is important to respect that sensitive children do not necessarily throw themselves into new things, but need to look at situations a little. As if they should just thaw. Basically, it’s about looking at their capabilities and resources, and then adjusting our expectations accordingly.

Is it easy to be sensitive or the teacher / parent of a sensitive child? No, it certainly isn’t. We must try our best to be present in the moments of life. Continually. The practice is also to understand that we are people who fail – both the big and the small. We all try as best we can. And some days, fortunately, they succeed. ”

Anne-Mette Sohn Jensen, Cand. Pedagogy in Educational Psychology: www.annemettesohn.dk

@copyright stillebarn