Introvert i åpent landskap

Introverte trives og jobber som regel best når de kan sitte uforstyrret og være i sin egen private sone. De beste ideer og kreativiteten blomstrer da for mange. Problemene oppstår da når disse tvinges ut i åpne kontorlandskap. Det samme vil jeg si gjelder for introverte barn og de sitter jo et klasserom hele dagen. Som en introvert selv husker jeg godt at det beste jeg laget av kreative oppgaver, de laget jeg hjemme i fred. Jeg er helt klart mest kreativ når jeg kan arbeide og være i mitt prosjekt uforstyrret over tid. Spørsmålet blir da hvordan kan du som introvert overleve i et åpent kontorlandskap? Stillebarn har tatt en prat med en interiørarkitekt i Aspeli Design og hennes synspunkter og gode råd rundt det å jobbe i et åpent kontorlandskap.


Photo by Alex Kotliarskyi on Unsplash

Åpent kontorlandskap har fordeler for mange av de ansatte, og også arbeidsgivere. Det kan være lett å komme i kontakt med kollegaer da man sitter nær hverandre, uten vegger imellom arbeidsplassene. Terskelen for å spørre en kollega om noe kan derfor være lavere, og det er sosialt. For en arbeidsgiver kan det ha den fordelen at man får plass til flere ansatte, enn om man sitter på cellekontor. Den totale kvadratmeterprisen kan dermed bli lavere, og her kan man allikevel planlegge for gode arbeidsplasser med tilhørende funksjoner som fungerer utmerket for de fleste.


Så har man en gruppe mennesker, i et klart mindretall i mange yrkesgrupper, som er på den introverte delen av skalaen. Flere av de mer introverte kan oppleve å bli tappet for energi ved å sitte i et kontorlandskap, som ikke er godt nok tilrettelagt for den enkelte. Her har vi også de som sitter med arbeid som krever stor konsentrasjonsevne og fokus, som kan lettere bli forstyrret av å sitte i åpent kontorlandskap. Det handler mye om kjøreregler, men samtidig må kontorlandskapet være godt tilrettelagt med støttefunksjoner, som nok antall stillerom, møterom og sosiale soner, slik at alle ansatte kan ha en god arbeidshverdag. Arbeidsbordene kan tilpasses med skjermvegger som også kan ha en lyddempende effekt. Teppegulv kan hjelpe på trinnlyd, og lydabsorbenter i himlingen kan også bidra til en bedre akustikk i landskapet. Lengre telefonsamtaler kan tas i et stillerom, beskjeder på tvers av arbeidsbordene kan gis med en lav innestemme. Uformelle møter kan flyttes på utsiden av kontorlandskapet. Slik vil arbeidshverdagen forhåpentligvis kunne fungere godt for de aller fleste, både de ekstroverte og de mer introverte. Dette er også råd som fint kan overføres til klasserommet.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Introvert in open office landscape

Introverts usually thrive and work best when they can sit undisturbed and be in their own private zone. The best ideas and creativity then flourish for many. The problems then arise when forced into open office landscapes. The same goes for introverted children and they sit in a classroom all day. As an introvert myself, I well remember that the best thing I did with creative assignments was the ones I made at home in peace. I am clearly the most creative when I can work and be in my project undisturbed over time. The question then becomes how can you as an introvert survive in an open office landscape? We asked an interior architect  about her views and good advice on working in an open office landscape.

Open office landscape benefits many of the employees, and also employers. It can be easy to get in touch with colleagues as you sit close to each other, with no walls between the workplaces. Therefore, the threshold for asking a colleague about something may be lower, and it is social. For an employer, it can have the advantage of accommodating more employees than sitting in a cell office. The total square meter price can thus be lower, and here you can still plan for good workplaces with associated functions that work excellent for most.

Then you have a group of people, in a clear minority in many professional groups, who are on the introverted part of the scale. Several of the more introverted may experience being drained of energy by sitting in an office landscape, which is not well-adapted for the individual. Here we also have those who sit with work that requires a great deal of concentration and focus, which can be easily disturbed by sitting in an open office landscape. It is a lot about «driving rules», but at the same time the office landscape must be well organized with support functions, such as enough number of quiet rooms, meeting rooms and social zones, so that all employees can have a good working day. The work desks can be customized with screen walls which can also have a sound attenuating effect. Carpet floors can help with step sounds, and sound absorbers in the ceiling can also contribute to better acoustics in the landscape. Longer phone calls can be taken in a quiet room, messages across the desks can be given with a low voice. Informal meetings can be moved outside of the office landscape. In this way, the working day will hopefully be able to work well for the vast majority, both the extroverts and the introverts. This is also advice that can be easily transferred to the classroom.