Om oss

Jeg var et såkalt stille barn, hun som nesten ikke snakket eller ikke sa noe, snakket hvert fall ikke fritt med alle. Dette kjente jeg på hver dag, men spesielt i skolesituasjoner.  Jeg forsto ikke, ingen virkelig forsto og jeg trodde jeg var den eneste i verden som hadde det slikt. Hver dag gikk jeg med en følelse av at jeg ikke passet inn.  Noen ganger ble jeg stille i enkelte situasjoner eller sammen med enkelte mennesker. I andre situasjoner ble jeg kanskje den som lo høyest og pratet som en foss. Hele tiden letet jeg etter svar og da jeg var i 20-årene sendte google meg til en engelsk side om selektiv mutisme. Da falt alle mine brikker på plass og jeg vet nå at veldig mange har det slik som meg, inkludert ett av mine tre barn.

Dette er altså min drivkraft til denne nettsiden. Jeg vil ikke at andre skal gå like usynlig gjennom det samme, det er en stor mangel av kunnskap der ute, spesielt rundt selektiv mutisme og hvordan vi skal møte disse barna.

Identiteten som den stille kan fort bli noe fastlåst, selv om den egentlig bare en liten del av oss som mennesker. Jeg ønsker mer fokus på ulike måter å være et såkalt stille barn og ulike måter alle som jobber med barn kan møte disse barna på. Kunnskap om ulike personlighetstyper, det å være særlig sensitiv, angst eller sjenerthet  i ulike situasjoner til diagnoser som selektiv mutisme, er viktig at de som jobber med barn har kunnskap om.  Mitt mål med nettsiden er å spre faglig kunnskap om dette, men også dele erfaringer.

På denne siden har jeg delt opp i ulike kategorier, ikke for å sette noen i bås, men for å få en oversikt. Som nevnt, husk at dette er bare en liten del av oss og hvor sammensatte vi alle er.

Det er ikke noe feil med å være stille eller å trives best i sitt eget selskap (tro meg, jeg elsker stillhet!), men det er mange som ønsker hjelp ut av tausheten eller bare det å bli anerkjent for den man er. Det er også mange barn der ute som kjemper en stille kamp med seg selv og som prøver å passe inn i et utadvendt samfunn. Alle barn fortjener å bli sett og anerkjent for den man er. Om man er introvert, ekstrovert, midt i mellom, sjenert etc, så er man alle like verdifulle og om man får mulighet har de alle noe positivt å bidra med. Vi trenger forskjellige typer mennesker, vi trenger mangfold. Skoler og barnehager har et stort ansvar her, det skal være rom for alle typer.

Vi vil ha hovedfokus på barn og hvordan hjelpe og tilrettelegge best mulig for en sunn utvikling. Tidlig innsats er gull verdt! Voksne som har vært stille barn på ulike måter, sitter på mye kunnskap og den vil vi også at de deler på siden her. Mitt mål er også å vise fram alle de positive og fantastiske kvalitetene såkalte stille barn sitter på. Det skal være positivt og noe man blir stolt av å høre, at man er stille.

Historier fra virkeligheten om barn, vil bli anonymisert, så lenge de er under 18 år. Kontakt meg om du har noe passende å dele!

Håper du vil ta følge med oss. Du finner oss også på Facebook og instagram.

Paul McCartney

«She’s Given Up Talking»

She’s given up talking
Don’t say a word
Even in the classroom
Not a dickie bird
Unlike other children
She’s seen and never heard
She’s given up talking
Don’t say a word

You see her in the playground
Standing on her own
Everybody wonders
Why she’s all alone
Someone made her angry
Someone’s got her scared
She’s given up talking
Don’t say a word

Ah but when she comes home
It’s yap-a-yap-yap
Words are running freely
Like the water from a tap
Her brothers and her sisters
Can’t get a word in edgeways
But when she’s back at school again
She goes into a daze
……

Hanson

«Weird»

«Isn’t it hard
Standing in the rain?
You’re on the verge of going crazy and your heart’s in pain
No one can hear, but you’re screaming so loud
You feel like you’re all alone in a faceless crowd
Isn’t it strange how we all get a little bit weird sometimes?

Sitting on the side
Waiting for a sign
Hoping that my luck will change
Reaching for a hand that can understand someone who feels the same
When you live in a cookie-cutter world, being different is a sin
So you don’t stand out
But you don’t fit in

…..

Ina Helgesen

Mor til tre, barnehagelærer i bunn og studerer til en master i spesialpedagogikk

Mer om meg i media her:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

I was a so-called quiet child, some of my children may be so-called quiet children. Sometimes you get quiet in some situations or with some people. In other situations, you may become the one who laughs the most and talks like a waterfall. The identity of the silent can quickly become somewhat fixed, even if it is only a small part of us as human beings. I want more focus on different ways of being a so-called quiet child and different ways everyone who works with children can meet these children.

On this page I have divided into different categories, not to put anyone in booths, but to get an overview. As mentioned, remember that this is just a small part of us and how complex we all are.

There is nothing wrong with being quiet or being the most comfortable in your own company, but there are many who want help out of silence or just being recognized for who they are. There are also many children out there fighting a quiet battle with themselves and trying to fit into an extroverted society. Susan Cain has done a lot for the introverts in the US and it is time we do more for the various quiet kids here in Norway as well. All children deserve to be seen and recognized for who they are. If you are introverted, extroverted, in the middle, shy etc, then you are all equally valuable and if given the opportunity, they all have something positive to contributewith. We need different types of people, we need diversity. Schools and kindergartens have a great responsibility here, there should be room for all types of people.

We want to focus on children and how to help and organize the best possible development for healthy development. Early efforts are worth gold! Adults who have been quiet children in different ways, have a lot of knowledge and we also want them to share with us on this webpage.

Stories from the reality of children will be anonymized. Contact me if you have something appropriate to share! 🙂

Hope you will join us. You can also find us on Facebook and instagram.

Ina Helgesen

Copyright stillebarn.no